Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów badawczo- rozwojowych.

Dofinansowanie może zostać udzielone projektom, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może obejmować dodatkowoprace przedwdrożeniowe.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,w województwie innym niż mazowieckie.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 4 marca 2019 r.

Zakończenie naboru: 30 kwietnia 2019 do godziny 16:00

Konkurs podzielony jest na 2 rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w następujących terminach:

 • od 4 marca do 31 marca 2019 r.,
 • od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. (do godz. 16:00).

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcyi nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IRtj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Wyłącznie konsorcja, w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowaoraz jedno przedsiębiorstwo.

  • W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotówz zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%;
  • Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Kategorie wydatków:

Koszty bezpośrednie takie jak:

 • Wynagrodzenia (W)
 • Podwykonawstwo (E)
 • Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, pozostałe koszty operacyjne

Koszty pośrednie (O)  – Rozliczane metoda ryczałtowa, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

UWAGA!  Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo;
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

 

Status przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania
Badania przemysłowe* Eksperymentalne prace rozwojowe*
Mikro-, Małe przedsiębiorstwo 80% 60%
Średnie  przedsiębiorstwo 75% 50%
Duże  przedsiębiorstwo 65% 40%

*po uwzględnieniu premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu

JEDNOSTKA NAUKOWA DO 100% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności

W ramach konkursu możliwe jest sfinansowanie prac przedwdrożeniowych zgodnie z limitami:

 • pomoc de minimis  – do 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac,
 • usługi doradcze dla MŚP – do 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowaniadla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP. (Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.)

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EURO.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 140 000 000 PLN!

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 312 04 91

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: