Badania i rozwój w Świętokrzyskim

Dofinansowaniem w ramach działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, objęte będą dwa typy projektów:

 1. projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji.

 2. zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej jest możliwy jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki przedsiębiorstwa.

Przedmiot projektu musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa Świętokrzyskiego.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 29 marca 2016 r.

Zakończenie naboru: 31 maja 2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

 • Przedsiębiorstwa duże

Kategorie wydatków:

 • Koszty personelu

 • Koszty podwykonawstwa

 • Koszty sprzętu i aparatury badawczej (amortyzacja, wynajem)

 • Koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej

 • Koszty wartości niematerialnych i prawnych

 • Koszty ogólne, inne koszty operacyjne: materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki; sprzęt laboratoryjny, koszty promocji, audytu

Poziom dofinansowania:

Przedsiębiorstwo/Rodzaj działań Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwa 80% 60%
Średnie przedsiębiorstwa 75% 50%
Duże przedsiębiorstwa 65% 40%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

 • Maksymalna wartość projektu wynosi: 5 mln PLN.

 • Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN.