Badania na rynek

W ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek PO IR, wsparcie otrzymają projekty, obejmujące wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla projektów wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 1 czerwca 2016 r.

Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Kategorie wydatków:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych

 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych

 • nabycia robót i materiałów budowlanych

 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

 • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

 • rat spłaty kapitału środków trwałych,

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,

 • badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,

 • operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Usługi eksperckie mogą być świadczone przez doradców zewnętrznych. Usługi nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Poziom dofinansowania:

Pomoc inwestycyjna

Województwo/Wielkość przedsiębiorstwa Duże Średnie Mikro/małe
Warmińsko-mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie 50% 60% 70%
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Świętokrzyskie, Zachodnio-pomorskie, Pomorskie, Mazowieckie* 35% 45% 55%
Dolnośląskie, Śląskie, Wielkopolskie 25% 35% 45%

*miasto Warszawa (do 31.12.2017r. – 15%; od 01.01.2018r. – 10%)
Okręg warszawski zachodni – 20%
Okręg warszawski wschodni – 35%   

Pomoc na prace rozwojowe

Status przedsiębiorstwa Dofinansowanie
Mikro-, Małe przedsiębiorstwo 45%
Średnie przedsiębiorstwo 35%

Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna i minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN;

 • Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR;

 • Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln PLN;

w tym:

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln PLN.

Eksperymentalne prace rozwojowe dofinansowanie:

 • Minimum – nie dotyczy

 • Maksimum – 450 tys. PLN

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln PLN.

Część doradcza dofinansowanie:

 • Minimum – nie dotyczy

 • Maksimum – 500 tys. PLN.