Kategoria: blog
Data:

Zmiany w ocenie szybka ścieżka konkurs 5/1.1.1./2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach, którego dd 2 października 2017 roku  można składać wnioski w konkursie tzw. szybkiej ścieżki. Konkurs adresowany jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kategoria: blog
Data:

Mała szybka ścieżka – ocena

Od 1 czerwca 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mozna składać wnioski w konkursie tzw. małej szybkiej ścieżki.

Kategoria: blog
Data:

BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE W PROJEKTACH UNIJNYCH

W ramach obecnej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020 wyraźnie uwidacznia się

Kategoria: blog
Data:

Seal of Excellence

Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, uzupełniającym ofertę konkursów ogłaszanych przez NCBR w poddziałaniu 1.1.1,

Kategoria: blog
Data:

Zasada konkurencyjności – wyłączenie stosowania

Realizacja zamówień publicznych w projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój bazuje na wytycznych horyzontalnych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Kategoria: blog
Data:

Zarządzanie ryzykiem

Realizacja każdego przedsięwzięcia wymaga podjęcia szeregu działań merytorycznych i menadżerskich, a także przystosowania jednostki i jej kluczowego personelu. Niejednokrotnie należy także zaangażować podmioty trzecie, tj. podwykonawców, dostawców, urzędy itp.

Kategoria: blog
Data:

Szybka ścieżka – zmiany w ocenie

Zmiana trybu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach poddziałania 1.1.1 POIR – „Szybka ścieżka” dla MŚP i Dużych przedsiębiorców

Kategoria: blog
Data:

Marka Polskiej Gospodarki

W poprzedniej perspektywie w latach 2007-2013 podjęte zostały działania w celu utworzenia Marki Polskiej Gospodarki,

Kategoria: blog
Data:

Wewnętrzna logika projektu

Matryca logiczna jest jednym z narzędzi wykorzystywanych podczas ubiegania się o środki unijne. W 1992 roku została formalnie przyjęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie.

Kategoria: blog
Data:

Wykluczenia w POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) jest instrumentem wspierającym innowacyjność, działania badawczo – rozwojowe oraz współpracę nauki i sektora biznesu. Wsparcie projektów w ramach POIR w zdecydowanej większości stanowi pomoc publiczną. W zależności od zakresu projektu i statusu Wnioskodawcy mamy do czynienia z pomocą na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, czy też pomocą dla MŚP […]

page 1 of 3