Projekty badawczo-rozwojowe w Małopolsce

Ogłoszono konkurs na Prace B+R dla przedsiębiorstw województwa Małopolskiego.

Instytucją Wdrażającą jest: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie

Konkurs ukierunkowany na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Koncepcja projektu musi wpisywać się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje Małopolski (więcej TUTAJ)

W ramach konkursu realizowane będą dwa typy projektów:

 • typ projektu A: badania przemysłowe i prace rozwojowe – obejmuje projekty od co najmniej II poziomu gotowości technologicznej;
 • typ projektu B: prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej – obejmuje realizację projektów od VI do IX  poziomu gotowości technologicznej.

Więcej o Poziomach Gotowości Technologicznej TUTAJ

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 30 czerwca 2016

Zakończenie naboru: 31 październik 2016 r.

Terminy Rund Aplikacyjnych

Nr rundy Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
I 30.06.2016 13.08.2016
II 14.08.2016 27.09.2016
III 28.09.2016 31.10.2016 do godziny 15:00

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Pomoc w ramach Poddziałania skierowana jest do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, ale także dużych firm (o ile spełnią określone w regulaminie kryteria).

Przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji projektu, przy czym:

 • może zrealizować prace B+R samodzielnie – w przypadku, gdy dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi zasobami,
 • może zlecić realizację prac B+R: jednostce naukowej,
 • prace B+R mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami, w szczególności z jednostkami naukowymi, uczelniami (w tym spółkami celowymi uczelni), organizacjami pozarządowymi,
 • prace B+R mogą być realizowane wspólnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. skutecznej współpracy;

Koszty kwalifikowane:

 1. Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe:

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie
 • koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres,
  w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu
 • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim
  są one wykorzystywane na potrzeby projektu
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy
  i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji, rozumiane jako:

a) koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania
w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa

b) koszty podwykonawstwa rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac w ramach projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez stronę trzecią

 • koszty doradztwa/usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie
  na potrzeby projektu,
 • koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu,
  w tym:

a) koszty materiałów surowców, półproduktów, odczynników

b) koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości)

c) koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjne

 • koszty pośrednie, rozumiane jako koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (ryczałt – max. 17% kosztów bezpośrednich), w tym:

a) koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych, instalacji pilotażowych /demonstracyjnych i podobnych,

b) koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni laboratoryjnej,

 • koszty realizacji studium wykonalności kwalifikowane
  w wysokości do 80 tys. PLN, jednak nie więcej niż 50% dofinansowania UE;

2. Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy publicznej dla MŚP na wspieranie innowacyjności:

 • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych

3. Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis:

 • do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis
  (w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych projektu) można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:

a) koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego zaangażowanego w realizację projektu pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem danego projektu

b) koszty przygotowania wyników fazy badawczej
do zastosowania w działalności gospodarczej
, w tym: badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania; opracowania procedur dotyczących wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania; certyfikacji; wzornictwa.

Poziom dofinansowania:

Przedsiębiorstwo Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwa 80% 60%
Średnie przedsiębiorstwa 75% 50%
Duże przedsiębiorstwa 65% 40%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Wysokość wsparcia:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: typ projektu A i B: 100 tys. PLN
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: typ projektu
  A i B: 25 mln PLN

Budżet konkursu:

Planowany budżet dla całego konkursu wynosi 87 760 000,00 PLN!!

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59