Dotacje dla przedsiębiorstw na bezzałogowe statki powietrzne

Dofinansowanie w ramach działania 1.2. Sektorowe programy B+R przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Program sektorowy INNOSBZ to program finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców w sektorze producentów systemów bezzałogowych, skierowana dla przedsiębiorców, prowadzących działalność w tym sektorze i kluczowych dla tego sektora.  Tematyka projektu musi być ścisle związana z grupami tematycznymi.

Obszary tematyczne obejmują:

 • Grupa I:
  • Bezzałogowe statki powietrzne BSP,
  • Bezzałogowe platformy lądowe BPL ,
  • Bezzałogowe platformy nawodne BPN,
 • Grupa II:
  • Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP,
  • BPL i BPN, Aplikacje przemysłowe.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 10 czerwca 2016 r.

Zakończenie naboru: 11 lipca 2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw)

Kategorie wydatków:

 • Wynagrodzenia (W)
 • Podwykonawstwo (E)
 • Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym:-  koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych-  koszty budynków i gruntów-  pozostałe koszty operacyjne
 • Koszty ogólne (O) – max. 17%

UWAGA: 

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

Podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
 • 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania:

Status przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania
Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwo 80% 60%
Średnie  przedsiębiorstwo 75% 50%
Duże  przedsiębiorstwo 65% 40%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Wysokość wsparcia:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 20 mln PLN

Budżet konkursu:

 • 35 mln PLN na dofinansowanie realizacji projektów z Grupy I
 • 15 mln PLN na dofinansowanie realizacji projektów z Grupy II