Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie może zostać udzielone projektom, które:

 • obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe;
 • wpisują się w zakres tematycznywskazany w Agendzie Badawczej Programu sektorowego INNOSTAL

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,w województwie innym niż mazowieckie.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 15 maja 2019 R.

Zakończenie naboru: 18 sierpnia 2019 R. (DO GODZINY 16:00)

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 48 miesięcy, a realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Kategorie wydatków:

 • Wynagrodzenia (W) (z wyłączeniem kadry zarządzającej). Koszty dotyczące funkcji zarządczych, nadzorczych i koordynujących (np. kierownik projektu, kierownik B+R, kierownik merytoryczny itp.) są pokrywane z ryczałtu kosztów pośrednich)
 • Podwykonawstwo (E)
 • Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym:-  koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych-  koszty budynków i gruntów-  pozostałe koszty operacyjne
 • Koszty Ogólne (O)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

 

 

 

 

 

BADANIA PRZEMYSŁOWE EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE
MIKRO-, MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 70% – 80% 45% – 60%
 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

60% – 75% 35% – 50%
 

PRZEDSIĘBIORSTWO INNE NIŻ MŚP

50% – 65% 25% – 40%
 

JEDNOSTKA NAUKOWA

 

100% kosztów kwalifikowalnych

   

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 

DE MINIMIS

 

90% kosztów kwalifikowalnych tych prac
USŁUGI DORADCZE DLA MŚP 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

UWAGA!

 • Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwanie może przekroczyć:
  • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
  • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
  • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
  • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 MLN PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 30 mln PLN.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 190 000 000 PLN  dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 312 04 91

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: