Konkurs IUSER dla polskiej energetyki – AKTUALIZACJA!

Program sektorowy IUSER skierowany jest do przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe związane ze stworzeniem lub rozwojem oprogramowania czy inteligentnych systemów zarządzania energią. Ma dać impuls do rozwoju sektora ICT w energetyce oraz zwiększyć konkurencyjność polskich producentów tej branży na arenie międzynarodowej.

Aby uzyskać dofinansowanie tematyka projektu musi wpisywać się w wymagania określone w Zakresie Tematycznym IUSER (TUTAJ)  i być powiązana z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami (TUTAJ). 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 21 listopada 2016 r.

Zakończenie naboru: 28 luty 2017 r.

Aktualizacja:

Wydłużenie terminu naboru: z 30 grudnia 2016 r. na 28 lutego 2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa – zarówno MŚP oraz duże
 • Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców)

Kategorie wydatków:

 • Koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego do realizacji prac B+R w projekcie
 • Koszty podwykonawstwa – zlecenie części prac merytorycznych projektu podmiotowi zewnętrznemu
 • Koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia badań
 • Koszty zakupu materiałów, np. surowce, półprodukty, odczynniki
 • Koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej 
 • Koszty nabycia elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
 • Inne koszty operacyjne, w tym koszty sprzętu laboratoryjnego, koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej promocji, audytuKoszty ogólne – pośrednio związane z realizowanym projektem – rozliczane ryczałtem (mx. 17% sumy kosztów wynagrodzeń i kosztów operacyjnych).

  UWAGA: 

  Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

  Podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

  Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

  • 60% wartości kosztów kwalifikowalnych –  w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę lub 
  • 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania:

Status przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania
Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwo 80% 60%
Średnie  przedsiębiorstwo 75% 50%
Duże  przedsiębiorstwo 65% 40%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Wysokość wsparcia:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 30 mln PLN.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat. 

Budżet konkursu:

Budżet konkursu dla Programu sektorowego IUSER wynosi 125 000 000 PLN.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami! 

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59