Dotacje dla przedsiębiorstw na linię pilotażową/demontracyjną

Ogłoszono konkurs na Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej – działanie 1.1, poddziałanie 1.1.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na realizację prac rozwojowych związanych z wytworzeniem dużych linii pilotażowych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie wymagane jest wykazanie osiągnięcia co najmniej VI poziomu TRL, czyli potwierdzenie, że dokonano demonstracji technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 6 lipca 2016 r.

Zakończenie naboru: 31 październik 2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Przedsiębiorstwa duże – inne niż mikro-, małe-, średnie przedsiębiorstwo

Kategorie wydatków:

  • Wynagrodzenia (W) 
  • Podwykonawstwo (E) 
  • Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym:-  koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych-  koszty budynków i gruntów-  pozostałe koszty operacyjne
  • Koszty ogólne (O) – max. 17%

UWAGA: 

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

Podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

  • 60% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania:

Status przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania
Prace rozwojowe Prace rozwojowe
po uwzględnieniu premii
Duże  przedsiębiorstwo 25% 40%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Wysokość wsparcia:

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 30 mln PLN.

Budżet konkursu:

500 mln PLN na dofinansowanie realizacji projektów w tym:

  • 50 mln PLN dla la projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim
  • 450 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż̇ mazowieckie

 

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami! 

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59