Od 1 czerwca 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mozna składać wnioski w konkursie tzw. małej szybkiej ścieżki. Konkurs adresowany jets do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Założeniem konkursu jest finansowanie małych projektów, których wartość nie przekracza 1 500 000 PLN oraz projekty, które mnogą zostać zrealizowane do końca III kwartału roku 2018.

Dodatkowym udogodnieniem dla wnioskodawców jest zmieniony system oceny projektów w konkursie:

  1. ocena w ramach kryterium  „Nowość rezultatów projektu”  – do otrzymania 1 pkt wystarczające będzie wykazanie nowości w skali przedsiębiorstwa. Oceniany będzie poziom innowacyjności danego rozwiązania oraz jego znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa i poprawy jego konkurencyjności.
  2. w dalszym ciagu istotne jest pokazanie  innowacji produktowej lub procesowej i utrzymanie statusu projektu badawczego. Maksymalna możliwa liczba punktów, która może być przyznana wynosi 3 pkt. i otrzymać je mogą projekty, które przewidują powstanie innowacyjnych produktów/technologii/usług, nie dostępnych  na polskim rynku lub  które są dostępne, ale charakteryzują się nowymi, innowacyjnymi funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku.
  3. ocena zespołów projektowych wykonywana będzie w oparciu o kryteria punktowe a nie dostępowe – dzięki czemu zyskują projekty budujące swój potencjał o bszarze działalności badawczej,
  4. z wymogów obligatoryjnych zrezygnowano z konieczności posiadania umów warunkowych z kluczowymi członkami zespołów B+R,  zarządzającej oraz podwykonawcami. Jednak posiadanie takich dokumentów będzie  warunkiem otrzymania maksymalnej oceny w ramach kryterium, tj. 5 punktów.

Założeniem uruchomionego konkursu jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej przez podmioty nie posiadające dużego doświadczenia w realizacji projektów B+R, co pozwoli im w przyszłości na dalszy rozwój firmy bazując na wypracowanych innowacjach technologicznych.

Więcej o małej szybkiej ścieżce w naszych aktualnościach TUTAJ

Źródło: na podstawie NCBIR

Zajrzyj do nas tutaj: