Tzw. mała szybka ścieżka –  Konkurs 3/1.1.1/2017

Celem programu jest udzielenie wsparcia na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. 

UWAGA! Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

Konkurs adresowany do podmiotów, które:

 • dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach I osi POIR ani z Projektu systemowego „BRIDGE Alfa” w ramach Działania 1.5 PO IG,
 • są w stanie zrealizować taki projekt do końca III kwartału 2018 r.

 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 1 czerwca 2017 r.

Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2017 r.

UWAGA:

Konkurs podzielony na etapy miesięczne.

Ocena formalna rozpoczyna się po zakończeniu każdego z etapów, a nie w momencie zakończenia naboru.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • mikro przedsiębiorstwa
 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa

Kategorie wydatków:

 • Koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu objętego wsparciem
 • Koszty odpisów amortyzacyjnych zakupionej aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz WNIP
 • Koszty podwykonawstwa – wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych
 • Dzierżawa gruntów i amortyzacja budynków
 • Inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą
 • Koszty ogólne (rozliczane ryczałtem)

UWAGA! W ramach projektu podwykonawstwo można zlecić część prac merytorycznych, bez konieczności uzyskiwania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej,  wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

Przedsiębiorstwo/Rodzaj działań Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwa 80% 60%
Średnie przedsiębiorstwa 75% 50%

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 300 000 PLN 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 500 000PLN

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi  150 000 000 PLN!

UWAGA: zmiany w ocenie wniosków Więcej na naszym blogu TUTAJ!

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: