Personel projektu stanowi kluczową wartość projektu dofinansowanego.  Prowadzenia prac R&D wiąże się z zaangażowaniem personelu.

Obecnie na rynku pracy obserwuje się większą skłonność do angażowania się w dodatkowe prace bądź zmianę pracodawcy. W kontekście realizacji projektu szczególną uwagę należy zwrócić na personel projektu i obowiązki z tym związane względem Instytucji Pośredniczącej.

Zgodnie z definicją przez personelu projektu należy rozumieć osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, jak również wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). Personelem projektu należy traktować również  osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą i jest beneficjentem, a także osoby z nią współpracujące zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.)

Realizacja projektu przez personel coraz częściej jest jednym z wielu aktywności zawodowych. Dlatego ważne jest właściwe monitorowanie łącznego miesięcznego zaangażowania personelu. Miesięczny limit zaangażowania wynosi 276 godzin. Limit ten należy rozumieć jako wszystkie działania projektowe personelu niezależnie od formy zaangażowania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, inne formy) finansowane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów.

Dla każdej z formy należy ustalić liczbę godzin:

  • dla umowy o pracę – liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
  • dla samozatrudnienia – liczbę godzin faktycznie przepracowanych w ramach działalności gospodarczej (również poza projektami)
  • dla pozostałych form – liczbę godzin faktycznie przepracowanych.

W przypadku, gdy łączne miesięczne zaangażowanie personelu przekracza limit 276 godzin, za niekwalifikowalne należy uznać wynagrodzenie personelu projektu (w całości lub w części) w tym projekcie, w ramach którego zaangażowanie spowodowało przekroczenie ustalonego limitu.

Ustalona ilość godzin dla danego projektu jest obowiązkowo wprowadzana do bazy SL2014 w części Baza personelu.  Warto podkreślić, że każdy Beneficjent wprowadza dane o swoim personelu do Bazy, tworząc zbiór danych dotyczących osób zaangażowanych w realizację danego projektu oraz ich wymiar zaangażowania. Ideą funkcjonowania Bazy jest monitoring zaangażowania personelu w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.  Natomiast w bazie personelu nie są monitorowane dane dotyczące zaangażowania personelu poza projektami, stąd konieczność weryfikacji przez beneficjentów rzeczywistych godzin swojego personelu.

 

Bibliografia:

  1. Wytyczne kwalifikowania wydatków z 22 sierpnia 2019 
  2. NCBiR
  3. Podręcznik Beneficjenta 

Zajrzyj do nas tutaj: