Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/ECBZP/domains/ec-bzp.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Dofinansowanie może zostać udzielone przedsiębiorcom:

 • Na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe,

poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 26 września 2019 r.

Zakończenie naboru: 14 października 2019 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Mikro-, małe, średnie przedsiębiorcy,
 • Przedsiębiorstwa inne niż MŚP

Kategorie wydatków:

I. Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeśli:

 • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
 • cena nabycia nieruchomości nie przekracza wartości rynkowej (wg opinii rzeczoznawcy majątkowego),
 • nieruchomość służy wyłącznie realizacji projektu, a jej przeznaczenie jest zgodnie z określonym w umowie o dofinansowanie,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanych, nieruchomość może być używana w określonych celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń (zgodnie z opinią rzeczoznawcy budowlanego)

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych danej kategorii nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu;

II. Koszty nabycia lub wytworzenia środków pozostałych trwałych, wraz z kosztem instalacji i wytworzenia;

III. Koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;

IV. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje itd.), jeśli:

 • są wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym prowadzony jest projekt,
 • są nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,
 • stanowią aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku MŚP – przez co najmniej 3 lata;

V. Spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych danej kategorii nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu;

VI. Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż w pkt IV, poniesione z tytułu umowy leasingu (z wył. leasingu zwrotnego);

VII. Inne, takie jak koszty odpowiedniej wiedzy technicznej, doradztwa lub usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

          

             UWAGA! Koszt wynagrodzeń nie jest wydatkiem kwalifikowalnym

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 

 • Na eksperymentalne prace rozwojowe:
Rodzaj działań/ Przedsiębiorstwo Mikro/Małe Średnie Duże
Eksperymentalne prace rozwojowe 45% 35% 25%

 

 • Na część inwestycyjną– zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
Województwo/Wielkość przedsiębiorstwa Mikro/Małe Średnie Duże
Warmińsko-mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie; 70% 60% 50%
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Świętokrzyskie, Zachodnio-pomorskie, Pomorskie, Mazowieckie oraz obszary należące do podregionów ciechanowsko-płockiego, radomskiego, ostrołęcko-siedleckiego i warszawskiego wschodniego 55% 45% 35%
Dolnośląskie, Śląskie, Wielkopolskie 45% 35% 25%
Podregion warszawski zachodni 40% 30% 25%
Miasto stołeczne Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 35% 25% 15%
Miasto stołeczne Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 30% 20% 10%

W przypadku prac przedwdrożeniowych maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizacje prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 200 000 euro w roku bieżącym i poprzednich dwóch latach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln PLN.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 350 000 000 PLNw tym:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 50 000 000 PLN,
 • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 300 000 000 PLN.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 312 04 91

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: