Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów określonych dla działania 2.2 w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020

Dofinansowanie może zostać udzielone projektom, które obejmują swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

 • inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 31 lipca 2019 r.

Zakończenie naboru: 27 września 2019 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403; kod 429; kod 430; kod 431);
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115; kod 116; kod 117; kod 118; kod 120; kod 121; kod 124).

Czynniki sukcesu:

 • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub ostateczną decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego);
 • w przypadku zadań realizowanych zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy – dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego” tzw. Czerwona Książka FIDIC (lub równoważnymi) – wartość zadań inwestycyjnych, dla których wydano ostateczną decyzję w/s pozwolenia na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu oraz sporządzono dokumentację wymaganą w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia (SIWZ i ogłoszenie) dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy lub robót budowlanych) – min. 40 %;
 • w przypadku zadań realizowanych zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy – dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” tzw. Żółta Książka FIDIC (lub równoważnymi) – posiadanie dokumentacji wymaganej w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia (SIWZ i ogłoszenie) dla wszystkich zadań.
 • w przypadku zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – posiadanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia postępowania mającego na celu wybór partnera prywatnego.
 • posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Budżet konkursu:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  10 000 000 zł w tym:

 • 2 000 000 zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • 8 000 000 zł dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie PSZOK.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 312 04 91

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: