500 mln złotych na wytworzenie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej – nabór wniosków w ramach Programu DEMONSTRATOR

W ramach Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (DEMONSTRATOR) dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 6 lipca 2016 r.

Zakończenie naboru: 12 sierpnia 2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Duże przedsiębiorstwa

Kategorie wydatków:

  • Koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu objętego wsparciem

  • Koszty odpisów amortyzacyjnych zakupionej aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz WNIP

  • Koszty podwykonawstwa – wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych

  • Dzierżawa gruntów i amortyzacja budynków

  • Inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą np. materiały, środki eksploatacyjne

  • Koszty ogólne (rozliczane ryczałtem)

Poziom dofinansowania:

 

Status przedsiębiorstwa

Maksymalny poziom dofinansowania
Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Duże  przedsiębiorstwo 65% 40%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

  • 20 mln PLN

Maksymalne dofinansowanie – nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW tj.:

  • równowartości 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe

  • równowartości 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe