Finansowanie innowacji przemysłu chemicznego

Program ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami skierowanymi dla przemysłu chemicznego.

Celem programu sektorowego INNOCHEM jest poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego. Założeniem programu jest wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023.

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Zgłaszane do konkursu projektu muszą wpisywać się w następujące Krajowe Inteligentne Specjalizacje, które można sprawdzić TUTAJ.

Tematyka zgłaszanych projektów musi wpisywać się w conajmniej jeden z obszarów wskazanych w ZAŁĄCZNIKU.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 1 marca 2017 r.

Zakończenie naboru: 28 kwietnia 2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Przedsiębiorstwa – zarówno MŚP oraz duże,
Konsorcja przedsiębiorstw.

Kategorie wydatków:

koszty wynagrodzenia personelu merytorycznego (W): badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie
koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu
koszty amortyzacji budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu
koszty podwykonawstwa
koszty pośrednie niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu max. 17%*(W+OP)
UWAGA: Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw,

Poziom dofinansowania:

Status przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania
Badania przemysłowe* Eksperymentalne prace rozwojowe*
Mikro-, Małe przedsiębiorstwo 80% 60%
Średnie przedsiębiorstwo 75% 50%
Duże przedsiębiorstwo 65% 40%

* Maksymalny poziom dofinansowania projektu z uwzględnieniem premii z tytuły szerokiego rozpowszechniania wyników projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 1 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 20 000 000 PLN.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 180 000 000 PLN.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59