Dotacje dla przedsiębiorstw na bezzałogowe statki powietrzne – NOWY KONKURS!  (Konkurs 8/1.2/2017)

Program sektorowy INNOSBZ to program finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców w sektorze producentów systemów bezzałogowych, skierowana dla przedsiębiorców, prowadzących działalność w tym sektorze i kluczowych dla tego sektora.  Tematyka projektu musi być ściśle związana z grupami tematycznymi.

Obszary tematyczne obejmują:

 • Grupa I:
  • Bezzałogowe statki powietrzne BSP,
  • Bezzałogowe platformy lądowe BPL ,
  • Bezzałogowe platformy operujące w środowisku wodnym BPW,
  • Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL i BPW
 • Grupa II:
  • Aplikacje przemysłowe.

Szczegółowe wymagania programu określono w AGENDZIE BADAWCZEJ PROGRAMU.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 16 października 2017 r.

Zakończenie naboru: 18 grudnia 2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa – zarówno MŚP oraz duże
 • Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców)

Kategorie wydatków:

 • Wynagrodzenia (W)
 • Podwykonawstwo (E)
 • Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym:-  koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych-  koszty budynków i gruntów-  pozostałe koszty operacyjne

  UWAGA: 

  Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

  Podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

  Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
 • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;

Poziom dofinansowania:

Status przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania
Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwo 80% 60%
Średnie  przedsiębiorstwo 75% 50%
Duże  przedsiębiorstwo 65% 40%

UWAGA:

 •  w przypadku prac przedwdrożeniowych: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Wysokość wsparcia:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 20 mln PLN.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat. 

Budżet konkursu:

Budżet konkursu dla Programu sektorowego INNOSBZ wynosi 50 000 000 PLN.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami! 

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59

Zajrzyj do nas tutaj: