Projekty aplikacyjne – 200 mln zł w konkursie

Celem konkursu jest prowadzenie prac B+R (badania przemysłowe lub/i prace rozwojowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 18 września 2017 r.

Zakończenie naboru: 18 grudnia 2017 r.

Konkurs realizowany w 3 etapach:

 • od 18 września do 17 października,
 • od 18 października do 16 listopada,
 • od 17 listopada do 18 grudnia.

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie we wskazanym terminie, ich ocenę formalną imerytoryczną oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Konsorcja składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Kategorie wydatków:

Koszty bezpośrednie takie jak:

 • Wynagrodzenia (W)
 • Podwykonawstwo (E)
 • Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym:

  –  koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych

  –  koszty budynków i gruntów

  –  pozostałe koszty operacyjne

Koszty pośrednie (O)    O = (W + Op) x max 17%

UWAGA! Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania (po uwzględnieniu premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu):

 

Status przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania
Badania przemysłowe* Eksperymentalne prace rozwojowe*
Mikro-, Małe przedsiębiorstwo 80% 60%
Średnie  przedsiębiorstwo 75% 50%
Duże  przedsiębiorstwo 65% 40%

*po uwzględnieniu premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania  nie może przekroczyć 10 mln PLN.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 200 000 000 PLN, w tym:

1) 185 748 000 PLN  – dla  regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie)

2) 14 252 000 PLN – dla województwa mazowieckiego.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: