Realizacja zamówień publicznych w projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój bazuje na wytycznych horyzontalnych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W wytycznych  (Podrozdział 6.5. pkt 7 lit. a) zawarte są przesłanki kiedy  można odpstapić od zasady konkurencyjności dla zamówień określonych w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Na tej podstawie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dopuszcza „możliwość wyłączenia obowiązku stosowania zasady konkurencyjności przez beneficjenta (Zamawiającego) w przypadku wystąpienia warunków wskazanych w art. 4 pkt 3 lit. e) ustawy PZP, co zostało potwierdzone pismami Ministerstwa Rozwoju, zarówno przed, jak i po nowelizacji ustawy PZP, która weszła w życie 28 lipca 2016 r.”

Znowelizowana treść art. 4 pkt 3 lit. e) ustawy PZP przewiduje, że stosowanie wyłączenia zasady konkurencyjności jest zasadne tylko w przypadku usług badawczych i rozwojowych, chyba że są one objęte kodami CPV  od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), w których łącznie zachodzą poniższe przesłanki:

  • korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności,
  • całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

Zatem takie sformułowanie przepisu wskazuje, że wystąpienie łącznie obu przesłanek wskazanych wyżej  nie upoważnia Zamawiającego do wyłączenie zasady konkurencyjności na podstawie art. 4 pkt 3 lit. e) ustawy PZP. W przypadku gdy w ramach zlecanych usług o charakterze badawczo – rozwojowym wystąpi tylko jedna z dwóch przesłanek, Zamawiający ma możliwość skorzystania z wyłączenia zasady konkurencyjności.

Dodatkowo należy pamiętać o obowiązującej interpretacji Prezesa UZP:  „Jeśli zamawiający otrzymuje środki publiczne (np. z UE) na realizację projektu i wydatkuje je w związku z udzieleniem zamówienia publicznego, to należy przyjąć, iż zamówienie jest opłacane przez tego zamawiającego, nie zaś przez podmiot trzeci”, zatem dofinansowanie ze środków UE zawsze należy traktować jako środki wypłacane przez Zamawiającego w ramach zamówienia.

Reasumując, w świetle zmian przepisów należy zauważyć, że przedsiębiorcy będący beneficjentami projektów finansowanych z środków UE mają podstawę do zwalnia z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności dla zamówień, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, pod warunkiem, że korzyści wynikające z realizacji  tych zamówień nie przypadną wyłącznie Zamawiającemu dla potrzeb prowadzonej przez niego własnej działalności.

Ważną kwestią w odniesieniu do interpretacji NCBiR jest przyjęcie formalnoprawnych i udokumentowanych zasad podziału korzyści odnoszących sie wyłącznie do korzyści finansowych między Zamawiającym a Wykonawcą ze zlecenia wykonania danej usługi badawczo-rozwojowej. Nie odnosi się to natomiast do kwestii podziału praw do rezultatów prac badawczo-rozwojowych.

Do zastosowania przedmiotowego wyłączenia można wykorzystać model tzw. royalty payments, którego specyfika została przedstawiona w komunikacie NCBiR znajdującym sie pod adresem TUTAJ.

Zastosowanie możliwości wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności należy stosować tylko dla zleceń na wykonanie usług przez podmioty niepowiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Należy również podkreślić, że wyłączenie nie jest ograniczone limitami kwotowymi.

Dodatkowo NCBR pragnie zwrócić uwagę, że w przypadku wyboru wykonawcy, którym jest uczelnia publiczna, instytut badawczy w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i otrzymała co najmniej ocenę B, nie jest wymagana dodatkowa zgoda NCBR.

Sprawdzenia listy jednostek naukowych, które podlegają ocenie wraz z przyznaną kategorią można dokonać TUTAJ.

Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione powyżej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody NCBR.

Źrodła:

Zajrzyj do nas tutaj: