Zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, aby mogły otrzymać dofinansowanie powinny wpisywać się w tzw. regionalne inteligentne specjalizacje (RIS), określone dla każdego z 16 województw.

Wykaz dziedzin kluczowych dla specjalizacji regionalnej dla województwa małopolskiego został określony w „Regionalnej Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020”, który pełni funkcję dokumentu operacyjnego do „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020”.

Wybór inteligentnych specjalizacji regionalnych było jednym z warunków uruchomienia funduszy unijnych w ramach obecnej perspektywy finansowej. Wśród wskazanych w dokumencie specjalizacji województwa małopolskiego zaliczają się: nauki o życiu, energia zrównoważona, TIK, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Regionalna Inteligentna Specjalizacja „Nauki o Życiu” obejmuje dwa łańcuchy wartości, które opisują procesy rozwoju innowacji z dziedziny biotechnologii i life science. Definiują one potencjał strategiczny województwa Małopolskiego, w tym zdrowie i jakość życia (produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi i zwierząt) oraz bio-gospodarka (półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii).

W obrębie podkategorii zaliczanych do specjalizacji „Energia zrównoważona” wyszczególniono takie obszary jak: inteligentne sieci i magazynowanie energii, czyste technologie przetwarzania i konwersji paliw kopalnych, efektywność energetyczna, energia z odpadów oraz chemiczne nośniki energii, OZE czy energooszczędne inteligentne budynki i miasta.

Projekty wpisujące się w RIS „Technologie informacyjne i komunikacyjne” mogą obejmować m.in. technologie inżynierii medycznej, diagnostykę chorób, wspomagać technologie i procesy produkcyjne, układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, inteligentnego projektowania i zarządzania budynkami, rozwiązania przyjazne środowisku, sensory, inteligentne sieci, elektronikę czy automatykę i robotykę.

W ramach specjalizacji „Chemia” można uzyskać wsparcie na realizację projektów wykorzystania chemii w ochronie zdrowia, w rolnictwie oraz przemyśle rolno-spożywczym, drzewnym i celulozowo-papierniczym, w energetyce, budownictwie, transporcie, a także chemii biologicznej i środowiskowej oraz w obszarze nanotechnologii.

Projekty dotyczące innowacyjnych proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych i komponentów w maszynach, urządzeniach i środkach transportu, proekologicznych technologii ograniczania i zagospodarowania odpadów, technologii i procesów przemysłowych czy materiałów o podwyższonych właściwościach użytkowych wpisują się w RIS „Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych”.

Do obszarów w ramach RIS „Elektrotechnika i przemysł maszynowy” zalicza się projekty, których przedmiot projektu obejmuje: technologie inżynierii medycznej, innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, zrównoważoną energetykę i budownictwo, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, automatyzację i robotykę, optoelektronikę oraz technologie kreacyjne i wzornictwo.

W ramach specjalizacji „Przemysły kreatywne i czasu wolnego” istnieje możliwość realizacji projektów przemysłu kreatywnego/czasu wolnego, graficznych, dotyczących wzornictwa przemysłowego, gier komputerowych i oprogramowania (Interactive Leisure Software).

Proces określenia RIS poprzedzony był szerokimi konsultacjami z przedstawicielami różnych instytucji i środowisk, w tym przedstawicielami sektora przedsiębiorstw, nauki i otoczenia biznesu.

Wpisywanie się w co najmniej jedną specjalizację warunkuje uczestnictwo w konkursie. Z kolei  wpisywanie się w dwie lub więcej może zapewnić dodatkowe punkty na ocenie wniosków. Warto zatem by przy budowaniu koncepcji nowych rozwiązań wziąć pod uwagę przedstawiony wyżej katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Aktualnie trwa nabór na projekty B+R w Małopolsce –  więcej informacji o konkursie TUTAJ