Konkurs RPO Województwa Zachodniopomorskiego

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Zgłaszane do konkursu projektu muszą wpisywać się w następujące specjalizacje:

 1. wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 2. zaawansowane wyroby metalowe,
 3. produkty drzewno-meblarskie,
 4. opakowania przyjazne środowisku,
 5. produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 6. nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 7. multimodalny transport i logistyka,
 8. produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie konkursu lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 16 styczeń 2017 r.

Zakończenie naboru: 16 marzec 2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa – zarówno MŚP oraz duże,
 • Partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jest jednostka naukowa.

Kategorie wydatków:

 • koszty wynagrodzenia personelu merytorycznego: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie
 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu
 • koszty amortyzacji budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu, w tym:
  • koszty podwykonawstwa,
  • koszty wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności w postaci licencji, know-how, patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej, analiz, raportów badawczych celem dalszego ich wykorzystywania do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
 • koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym przede wszystkim: koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, sprzętu laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym, koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;
 • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (dotyczy sektora MŚP),
 • koszty pośrednie niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu (w wysokości do 10% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa).

Poziom dofinansowania:

Status przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania
Badania przemysłowe* Eksperymentalne prace rozwojowe*
Mikro-, Małe przedsiębiorstwo 80% 60%
Średnie  przedsiębiorstwo 75% 50%
Duże  przedsiębiorstwo 65% 40%

* Maksymalny poziom dofinansowania projektu z uwzględnieniem premii z tytuły szerokiego rozpowszechniania wyników projektu

Dofinansowanie dla jednostek naukowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Wysokość wsparcia:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 50 tys.  PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 5 mln PLN.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu  wynosi 52 640 000  PLN.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami! 

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59

Zajrzyj do nas tutaj: