Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/ECBZP/domains/ec-bzp.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych

Dofinansowanie może zostać udzielone projektom, które:

 • obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe;
 • zostały złożone do SME Instrument faza II(Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy;
 • otrzymały certyfikat Seal of Excellence.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,w województwie innym niż mazowieckie.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 1 kwietnia 2019 r.

Zakończenie naboru: 29 listopada 2019 r. (do godz. 16:00)

Konkurs podzielony jest na 8 rund.Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w następujących terminach:

 • od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.;
 • od 1 maja do 31 maja 2019 r.;
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r.;
 • od 1 lipca do 31 lipca 2019 r.;
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.;
 • od 1 września do 30 września 2019 r.;
 • od 1 października do 31 października 2019 r.;
 • od 1 listopada do 29 listopada 2019 r. (do godziny 16:00).

 

Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające kryteria MŚP.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe
 2.  został złożony do SME Instrument (faza II) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie do NCBR oraz
 3. otrzymał certyfikat Seal of Excellence.

Kategorie wydatków:

1. Wynagrodzenia

2. Koszty podwykonawstwa

 • Koszty zlecenia stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, zasobów udostępnionych przez strony trzecie (np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparatura badawczą, outsourcing kadrowy);

W przypadku prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

3. OP – pozostałe koszty bezpośrednie:

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, leasing);
 • Koszty budynków i gruntów(dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków); łącznie nie więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych całego projektu;
 • Inne koszty operacyjne – m.in. koszty materiałów do badań, sprzęt laboratoryjny, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej; wynajem powierzchni laboratoryjnej.

4. Koszty pośrednie – 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa

5. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO/RODZAJ DZIAŁAŃ BADANIA PRZEMYSŁOWE EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE
 

MIKRO-, MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

70% – 80% 45% – 60%
 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

60% – 75% 35% – 50%
 
  PRACE PRZEDWDROŻENIOWE
 

DE MINIMIS

 

90% kosztów kwalifikowalnych tych prac
USŁUGI DORADCZE DLA MŚP 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

Limity konkursu

Maksymalna wartośćdofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis ;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 50 000 000 PLN . 

UWAGA! Więcej o zmianach w ocenie na naszym BLOGU

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 312 04 91

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: