Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie może zostać udzielone projektom, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

W ramach projektu musi zostać opracowane innowacyjne rozwiązane możliwe do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie innym niż mazowieckie.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 7 lutego 2020 r.

Zakończenie naboru: 18 czerwca 2020 r. (do godz. 16:00) (było do 1 czerwca)

Konkurs podzielony jest na 4 rundy:

 • dla dużych przedsiębiorstw i ich konsorcjów ( także z udziałem MŚP i jednostek naukowych)
  • od 7 lutego do 6 marca 2020 r.
  • od 7 marca do 20 kwietnia 2020 r. (było do 3 kwietnia)
 • dla MŚP i ich konsorcjów ( także z udziałem jednostek naukowych)
  • od 4 kwietnia do 18 maja 2020 r. (było do 30 kwietnia)
  • od 1 maja do 18 czerwca 2020 r. (do godziny 16:00) (było do 1 czerwca)

Projekt może być realizowany w terminie do 30.06.2023 r. ( w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony maksymalnie do 31.12.2023 r.)

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe.

Konsorcjum wymagania:

  • maksymalna liczba podmiotów – 3
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. 

  Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Kategorie wydatków:

1. Wynagrodzenia

2. Koszty podwykonawstwa

3. OP – pozostałe koszty bezpośrednie:

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, leasing);
 • Koszty budynków i gruntów(dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków);
 • Inne koszty operacyjne – m.in. koszty materiałów do badań, sprzęt laboratoryjny, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej; wynajem powierzchni laboratoryjnej.

4. Koszty pośrednie – 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

Status przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Prace rozwojowe Prace przedwdrożeniowe – de minimis Prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP
Mikro 70%-80%* 45%-60%* 90% 50%
Małe 70%-80%* 45%-60%* 90% 50%
Średnie 60%-75%* 35%-50%* 90% 50%
Duże 50%-65%* 25%-40%* 90% nd

* z uwzględnieniem premii

 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  1. dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
  2. dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
 • Jednostki naukowe – limit dofinansowania 100% kosztów kwalifikowanych 

Limity konkursu

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi :

 • 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 1 200 000 000 PLN, w tym:

 • I. runda – 300 000 000 PLN,
 • II. runda – 100 000 000 PLN,
 • III. runda – 500 000 000 PLN,
 • IV. runda – 300 000 000 PLN.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 312 04 91

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: