Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie może zostać udzielone projektom, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może obejmować dodatkowoprace przedwdrożeniowe.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,w województwie innym niż mazowieckie.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 1 kwietnia 2019 r.

Zakończenie naboru: 1 lipca z 2019 r. (do godz. 16:00)

Konkurs podzielony jest na 3 etapy. Nabór wniosków o dofinansowanie  prowadzony jest w następujących terminach:

 • od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.;
 • od 1 maja do 31 maja 2019 r.;
 • od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r. (do godziny 16:00).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie,
 • Przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw,
 • Przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.

Konsorcjum wymagania:

  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. 

  Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Kategorie wydatków:

1. Wynagrodzenia

2. Koszty podwykonawstwa

Wartość prac realizowanych przez podwykonawcę nie może przekroczyć:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – projekt realizowany samodzielnie przez przedsiębiorcę,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – projekt realizowany przez konsorcjum
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową,
 • 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

3. OP – pozostałe koszty bezpośrednie:

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, leasing);
 • Koszty budynków i gruntów(dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków);
 • Inne koszty operacyjne – m.in. koszty materiałów do badań, sprzęt laboratoryjny, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej; wynajem powierzchni laboratoryjnej.

4. Koszty pośrednie – 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO/RODZAJ DZIAŁAŃ BADANIA PRZEMYSŁOWE EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE
MIKRO-, MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 70% – 80% 45% – 60%
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 60% – 75% 35% – 50%
PRZEDSIĘBIORSTWO INNE NIŻ MŚP 50% – 65% 25% – 40%
JEDNOSTKA NAUKOWA 100 % KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

(gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej)

 

  PRACE PRZEDWDROŻENIOWE
DE MINIMIS

 

90% kosztów kwalifikowalnych tych prac
USŁUGI DORADCZE DLA MŚP 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

Limity konkursu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi :

 • 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania  nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis(wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych)
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe  w zakresie usług doradczych dla MŚP
 • Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 1 050 000 000 PLN . 

UWAGA! Więcej o zmianach w ocenie na naszym BLOGU

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 312 04 91

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: