Szybka ścieżka – duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw

Celem programu jest udzielenie wsparcia na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. 

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie innym niż mazowieckie tj. 

1) miejsce prowadzenia największej wartościowo części badań przemysłowych i prac rozwojowych (samodzielnie przez Wnioskodawcę) lub
2) miejsce prowadzenia najistotniejszej części badań przemysłowych i prac rozwojowych (samodzielnie przez Wnioskodawcę, nie podwykonawcę) lub,
3) miejsce wdrożenia rezultatów prac B+R (miejsce inwestycji); 4) jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce właściwe dla siedziby Wnioskodawcy.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 1 marca 2018 r.

Zakończenie naboru: 29 czerwca 2018 r. (do godziny 16:00)

Konkurs podzielony jest na 4 etapy. Nabór wniosków o dofinansowanie  prowadzony jest w następujących terminach:

1)  od 1 marca do 31 marca;

2)  od 1 kwietnia do 30 kwietnia;

3)  od 1 maja do 30 maja

4)  od 1 czerwca do 29 czerwca (do godziny 16:00).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorców, którzy nie spełniają kryterium MŚP,
 • konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorców). Liderem jest zawsze przedsiębiorca inny niż MŚP.

Kategorie wydatków:

 

 • Koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu objętego wsparciem
 • Koszty odpisów amortyzacyjnych zakupionej aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz WNIP
 • Koszty podwykonawstwa – Wartość prac  nie może przekroczyć:

1)  60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych i eksperymentalnych prac rozwojowych – projekt realizowany samodzielnie przez przedsiębiorcę;

2)  50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych i eksperymentalnych prac rozwojowych – projekt realizowaneny przez konsorcjum przedsiębiorstw;

3)  70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.

 • Dzierżawa gruntów i amortyzacja budynków
 • Inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą
 • Koszty ogólne 

UWAGA! W ramach projektu podwykonawstwo można zlecić część prac merytorycznych, bez konieczności uzyskiwania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej,  wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

Przedsiębiorstwo/Rodzaj działań Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwa 80% 60%
Średnie przedsiębiorstwa 75% 50%
Przedsiębiorstwo innego niż MŚP 65% 40%

UWAGA –  ZMIANY!

 1. na realizację prac przedwdrożeniowych: de  minimis –90% kosztów kwalifikowalnych tych prac,
 2. na realizację prac  przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP–50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN. 

Maksymalna wartość dofinansowania  nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis(wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych)
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe  w zakresie usług doradczych dla MŚP

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 700 000 000 PLN  dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

UWAGA! Więcej o zmianach w ocenie na naszym BLOGU

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: