Szybka ścieżka dla dużych – czyli na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa w 2017 roku

Celem programu jest udzielenie wsparcia na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. 

UWAGA! Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

Więcej na temat specjalizacji dla województwa małopolskiego  w artykule czytaj TUTAJ.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 1 marca 2017 r.

Zakończenie naboru: 30 czerwca 2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Duże przedsiębiorstwa

Kategorie wydatków:

 • Koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu objętego wsparciem
 • Koszty odpisów amortyzacyjnych zakupionej aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz WNIP
 • Koszty podwykonawstwa – wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych
 • Dzierżawa gruntów i amortyzacja budynków
 • Inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą
 • Koszty ogólne (rozliczane ryczałtem)

UWAGA! W ramach projektu podwykonawstwo można zlecić część prac merytorycznych, bez konieczności uzyskiwania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej,  wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

 • dla prac przemysłowych 65 %
 • dla eksperymentalnych prac rozwojowych 40 %

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania  nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 400 000 000 PLN,  w tym:

1)  dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 80 000 000 PLN;

2)  dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie  wynosi 320 000 000 PLN.

 

UWAGA! ZMIANY DOTYCZĄCE OCENY – WIĘCEJ na naszym BLOGU

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59

Źródła:

Zajrzyj do nas tutaj: