Szybka ścieżka dla MŚP – 1 miliard PLN na rozwój MŚP

Celem programu jest udzielenie wsparcia na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. 

UWAGA! Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 2 październik 2017 r.

Zakończenie naboru: 29 grudnia 2017 r. (do godz. 16:00)

Konkurs podzielony jest na 3 etapy. Nabór wniosków o dofinansowanie  prowadzony jest w następujących terminach:

1) od 2 października do 31 października;

2) od 1 listopada do 30 listopada;

3) od 1 grudnia do 29 grudnia

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • mikro przedsiębiorstwa
 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa

Kategorie wydatków:

 

 • Koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu objętego wsparciem
 • Koszty odpisów amortyzacyjnych zakupionej aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz WNIP
 • Koszty podwykonawstwa – wartość  nie może  przekroczyć 60% wartości kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis.
 • Dzierżawa gruntów i amortyzacja budynków
 • Inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą
 • Koszty ogólne 

UWAGA! W ramach projektu podwykonawstwo można zlecić część prac merytorycznych, bez konieczności uzyskiwania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej,  wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

Przedsiębiorstwo/Rodzaj działań Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwa 80% 60%
Średnie przedsiębiorstwa 75% 50%

UWAGA –  ZMIANY!

 1. na realizację prac przedwdrożeniowych: de  minimis –90% kosztów kwalifikowalnych tych prac,
 2. na realizację prac  przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP–50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN. 

Maksymalna wartość dofinansowania  nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis(wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych)
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe  w zakresie usług doradczych dla MŚP

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 1 000 000 000 PLN ( 1 miliard ),  w tym:

1)  dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 100 000 000 PLN;

2)  dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie  wynosi 900 000 000 PLN.

UWAGA! Więcej o zmianach w ocenie na naszym BLOGU

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: