Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych w tematyce kosmicznej.

Dofinansowanie może zostać udzielone projektom, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może obejmować dodatkowoprace przedwdrożeniowe.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekty składane w ramach konkursu mają szanse na finansowanie jeśli mają na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii w obszarach tematycznych:

 1. Satelitarna obserwacja Ziemi (EO – Earth observation), m.in., systemy aktywne i pasywne, systemy w szerokim spektrum fal;
 2. Systemy i podsystemy niewielkich satelitów, zgodnie z trendem Space 4.0/New Space, m.in. w zakresie zasilania, komputerów pokładowych i ich oprogramowania, odbiorników systemów nawigacyjnych, komunikacji, systemów napędowych;
 3. Testowanie infrastruktury satelitarnej (również systemów i podsystemów), EGSE (Electrical Ground Support Equipment), MGSE (Mechanical Ground Support Equipment);
 4. Platformy mikrosatelitarne, integracja niewielkich satelitów (nano, mikro);
 5. Systemy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA – space situational awareness)m.in. w zakresie sensorów i przetwarzania danych z sensorów, świadczenia usług, modelowania;
 6. Systemy wynoszenia, m.in. w zakresie systemów rakiet orbitalnych/suborbitalnych;
 7. Systemy robotyki kosmicznej – m.in. w zakresie robotyki orbitalnej (serwisowanie, deorbitacja itp.), jak i robotyki planetarnej (systemy penetracji, transportu itp.);
 8. Systemy agregacji i przetwarzania danych satelitarnych;
 9. Aplikacje przetwarzające i bazujące na danych satelitarnych, m.in. w zakresie EO oraz GNSS (Global Navigation Satellite System).

 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 2 września 2019 r.

Zakończenie naboru: 14 listopada 2019 r. (do godz. 16:00) ZMIANA!Wydłużenie terminu do 29 listopada 2019 (do godziny 16:00)

Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

ZMIANA!Wydłużenie terminu do 29 listopada 2019 (do godziny 16:00)

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe.

Konsorcjum wymagania:

  • maksymalna liczba podmiotów – 3
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. 

  Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Kategorie wydatków:

1. Wynagrodzenia

2. Koszty podwykonawstwa

3. OP – pozostałe koszty bezpośrednie:

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, leasing);
 • Koszty budynków i gruntów(dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków);
 • Inne koszty operacyjne – m.in. koszty materiałów do badań, sprzęt laboratoryjny, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej; wynajem powierzchni laboratoryjnej.

4. Koszty pośrednie – 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

Status przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Prace rozwojowe Prace przedwdrożeniowe – de minimis Prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP
Mikro 70%-80%* 45%-60%* 90% 50%
Małe 70%-80%* 45%-60%* 90% 50%
Średnie 60%-75%* 35%-50%* 90% 50%
Duże 50%-65%* 25%-40%* 90% nd

* z uwzględnieniem premii

 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  1. dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
  2. dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Limity konkursu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi :

 • 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 300 000 000 PLN, w tym:

 • 50 mln PLN na projekty realizowane w województwie mazowieckim;
 • 250 mln PLN na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 312 04 91

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: