Zmiana trybu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach poddziałania 1.1.1 POIR – „Szybka ścieżka” dla MŚP i Dużych przedsiębiorców

Zgodnie z komunikatem NCBiR z dnia 14.02.2017 r. zmiana dotyczyć będzie oceny merytorycznej na etapie Prepanelu, który wraz z nowymi zasadami odbywać się będzie w miejscu realizacji projektu/siedzibie Wnioskodawcy. Prepanel zakłada wizytę minimum dwóch Ekspertów dziedzinowych oraz jednego przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej. Komisja ta dokona na miejscu oceny w zakresie spełnienia przez Wnioskodawcę wszystkich kryteriów. Wprowadzona zmiana ma na celu udzielenie wskazówek w zakresie ewentualnej poprawy wniosku lub przygotowania się do Panelu w NCBiR.

Powyższe oznacza, że wszystkie projekty złożone wraz z nowym naborem rozpoczynającym się 1 marca i trwającym do 30 czerwca br. zostaną ocenione zgodnie z nowym systemem.

Odmowa tej formy oceny wiązać się będzie z rezygnacją/wycofaniem wniosku z całościowej oceny projektu.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zajrzyj do nas tutaj: