Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Dofinansowanie może zostać udzielone przedsiębiorcom:

 • Na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe,

poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 11 marzec 2019 r.

Zakończenie naboru: 30 kwietnia 2019 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Mikro-, małe, średnie przedsiębiorcy,
 • Przedsiębiorstwa inne niż MŚP

Kategorie wydatków:

I. Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeśli:

 • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
 • cena nabycia nieruchomości nie przekracza wartości rynkowej (wg opinii rzeczoznawcy majątkowego),
 • nieruchomość służy wyłącznie realizacji projektu, a jej przeznaczenie jest zgodnie z określonym w umowie o dofinansowanie,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanych, nieruchomość może być używana w określonych celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń (zgodnie z opinią rzeczoznawcy budowlanego)

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych danej kategorii nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu;

II. Koszty nabycia lub wytworzenia środków pozostałych trwałych, wraz z kosztem instalacji i wytworzenia;

III. Koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;

IV. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje itd.), jeśli:

 • są wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym prowadzony jest projekt,
 • są nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,
 • stanowią aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku MŚP – przez co najmniej 3 lata;

V. Spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych danej kategorii nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu;

VI. Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż w pkt IV, poniesione z tytułu umowy leasingu (z wył. leasingu zwrotnego);

VII. Inne, takie jak koszty odpowiedniej wiedzy technicznej, doradztwa lub usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

          

             UWAGA! Koszt wynagrodzeń nie jest wydatkiem kwalifikowalnym

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane, określone w Regulaminie konkursu, w podziale na rodzaje pomocy:

 • pomoc regionalną (od 10 – 70% w zależności od województwa, w którym realizowana jest inwestycja),
 • pomoc na prace rozwojowe (od 25% do 45%),
 • pomoc de minimis (od 25% do 45%).

 

W przypadku prac przedwdrożeniowychmaksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizacje prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 200 000 euro w roku bieżącym i poprzednich dwóch latach, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln PLN.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 400 000 000 PLNw tym:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 50 000 000 PLN,
 • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 350 000 000 PLN.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 312 04 91

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: