Realizacja każdego przedsięwzięcia wymaga podjęcia szeregu działań merytorycznych i menadżerskich, a także przystosowania jednostki i jej kluczowego personelu. Niejednokrotnie należy także zaangażować podmioty trzecie, tj. podwykonawców, dostawców, urzędy itp.

 

W przypadku projektów badawczo – rozwojowych sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ tego typu przedsięwzięcia niosą ze sobą dużą dozę niepewności badawczej. Zarządzanie ryzykiem jest więc kluczowe z punktu widzenia zakładanych celów i prawidłowości przeprowadzenia całego procesu badawczego.

Zarówno przedstawiciele nauki, jak i sektor przedsiębiorczości zwracają uwagę na uciążliwe i długotrwałe procedury, uniemożliwiające uzyskanie dofinansowania na inicjatywy ryzykowne, które mogą być przełomowe w danej dziedzinie. Częstą praktyką jest zrealizowanie projektu pod kątem finansowym, jednakże merytoryczne rezultaty odbiegają od najwyższych standardów.

W sytuacji, gdy priorytetem staje się formalna zgodność z założeniami, największe szanse mają projekty przewidywalne, a tym samym mające potencjalnie mniejsze znaczenie dla otwarcia nowych obszarów badawczych. Z drugiej strony, traktowanie badań naukowych jako działalności niezwiązanej z potrzebami sektora przedsiębiorczości i realizowanie prac w oderwaniu o zidentyfikowane potrzeby rynku, uniemożliwia wdrażania do praktyki gospodarczej nowych rozwiązań.

Wyzwaniem, przed którym stoi zarówno Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie jak również Instytucja przyznająca wsparcie, jest ustalenie opłacalności realizacji danego projektu. Opłacalność należy jednak  potraktować wielopłaszczyznowo i odpowiedzieć na takie zagadnienia jak:

  • czy zaplanowana agenda badawcza ma szanse na realizację przy danym budżecie, zasobach ludzkich i harmonogramie,
  • czy rynek jest gotowy na przyjęcie wyników projektu,
  • czy dzięki realizacji projektu, nawet w sytuacji niepowodzenia prac B+R, istnieje szansa na zdobycie nowej  wiedzy i ew. otwarcie nowych obszarów badawczych.

Jeśli odpowiedź na powyższe zagadnienia będzie twierdząca, to wówczas istnieje przestrzeń na realizację śmiałych planów i w konsekwencji ich skuteczną komercjalizację.

Źródło: opracowanie własne na podstawie regulaminów konkursów

 

Zajrzyj do nas tutaj: