Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach, którego dd 2 października 2017 roku  można składać wnioski w konkursie tzw. szybkiej ścieżki. Konkurs adresowany jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Konkurs „Szybkiej ścieżki” dla MŚP wprowadza zupełnie nowe możliwości dla wnioskodawców. Do najważniejszych zmian należą:

  • Możliwość sfinansowania w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku). Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Obniżenie progu minimalnych kosztów kwalifikowalnych – w konkursie mogą być składane projekty o wartości od 1 mln zł kosztów kwalifikowalnych.
  • Podwyższeniu uległ dotychczas obowiązujący próg procentowy podwykonawstwa: w nowym konkursie wydatki związane z podwykonawstwem są dopuszczalne do 60% wartości kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych, natomiast w przypadku prac przedwdrożeniowych (pomoc de minims) limit wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
  • Ujednolicona stawka ryczałtu dla całego projektu (25%) na koszty pośrednie, tj. taki sam procent kosztów pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis

Znacząco uproszczono został proces aplikowania. Zmniejszeniu uległa liczba kryteriów formalnych – w zamian wymogi podlegające dotychczas ocenie będą weryfikowane automatycznie przez generator wniosków.

Konkurs, jak dotychczas, jest podzielony na trzy miesięczne etapy, wnioski można składać od 2 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Więcej na temat aktualnego naboru pod adresem: Szybka ścieżka konkurs 5/1.1.1./2017

Źródło: na podstawie NCBiR

Zajrzyj do nas tutaj: