Zgodnie z komunikatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 02 października 2018 w zakresie podwykonawstwa finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zmianie uległa procedura wydawania zgód na zawieranie umów z wspomnianymi podwykonawcami.

W związku z zmianą:
„1) począwszy od 1 października 2018 r. NCBR zaprzestaje wydawania zgód na podwykonawstwo zlecane jednostkom innym niż jednostki naukowe posiadające ocenę co najmniej „B”, uznając, że wymóg ten, jako wynikający z nieobowiązujących już Wytycznych Programowych PO IR, przestał obowiązywać;

2) w mocy pozostaje obowiązek Beneficjentów uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej na:

• zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, jeżeli wartość zamówienia jest wyższa niż 50.000,00 złotych netto;
• zawarcie umowy, na mocy której Beneficjent ponosi koszty patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, raportów badawczych itp. (wartości niematerialnych i prawnych), o wartości kwalifikowalnej w projekcie wyższej niż 209 000 euro, nabytych od innych podmiotów niż uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

W odniesieniu do powyższych wydatków zgody będą wydawane na dotychczasowych zasadach.[1]”

W kontekście zapisu punktu 1)  dla wniosków o wydanie przedmiotowej zgody zostanie wystosowana przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju informacja o braku obowiązku ich uzyskania. Beneficjenci środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój są zatem zwolnieni z obowiązku uprzedniego uzyskania zgody na zawarcie umowy z  podmiotem innym niż jednostka naukowa o określonej kategorii naukowej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego[2].

Natomiast uproszczona procedura Zgoda Instytucji Pośredniczącej POIR jest nadal wymagana w sytuacji gdy:

  • Umowa zawierana jest z podmiotem powiązanym
  • Przedmiotem umowy są wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych o wartości kwalifikowalnej w projekcie wyższej niż 209 000 euro (wg średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych)[3].

 

Przypisy:

[1]https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/komunikat-o-zmianie-zasad-udzielania-zgod-na-podwykonawstwo-w-projektach-po-ir-51821/

[2]Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191)

[3]https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/komunikat-o-zmianie-zasad-udzielania-zgod-na-podwykonawstwo-w-projektach-po-ir-51821/

Zajrzyj do nas tutaj: