Konkurs PBSE ogłoszony w 2017 szansą rozwoju polskiej energetyki – NOWY KONKURS!

Konkurs PBSB realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Program obejmuje realizację projektów B+R prowadzących do opracowania innowacji produktowych i/lub procesowych w branży energetycznej w wyniku planowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych.

Aby uzyskać dofinansowanie tematyka projektu musi wpisywać się w wymagania określone w Zakresie Tematycznym PBSE (TUTAJ) i być powiązana z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami (TUTAJ). 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 2 października 2017 r.

Zakończenie naboru: 1 grudnia 2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa – zarówno MŚP oraz duże
 • Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców)

Kategorie wydatków:

 • Koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego do realizacji prac B+R w projekcie
 • Koszty podwykonawstwa – zlecenie części prac merytorycznych projektu podmiotowi zewnętrznemu
 • Koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia badań
 • Koszty zakupu materiałów, np. surowce, półprodukty, odczynniki
 • Koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej 
 • Koszty nabycia elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
 • Inne koszty operacyjne, w tym koszty sprzętu laboratoryjnego, koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej promocji, audytuKoszty ogólne – pośrednio związane z realizowanym projektem – rozliczane ryczałtem (mx. 17% sumy kosztów wynagrodzeń i kosztów operacyjnych).

  UWAGA: 

  Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

  Podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

  Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
 • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.

Poziom dofinansowania:

Status przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania
Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwo 80% 60%
Średnie  przedsiębiorstwo 75% 50%
Duże  przedsiębiorstwo 65% 40%

UWAGA:

 •  w przypadku prac przedwdrożeniowych: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Wysokość wsparcia:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 40 mln PLN.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat. 

Budżet konkursu:

Budżet konkursu dla Programu sektorowego PBSE wynosi 120 000 000 PLN.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami! 

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59

Zajrzyj do nas tutaj: