Projekty B+R na Mazowszu

Wsparcie w ramach działania 1.2. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przeznaczone będzie na realizację projektów badawczo-rozwojowych obejmujących fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji. Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 31 marca 2016 r.

Zakończenie naboru: 6 czerwca 2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP)

 • Duże przedsiębiorstwa

Kategorie wydatków:

 • Koszty personelu

 • Koszty podwykonawstwa

 • Koszty sprzętu i aparatury badawczej (amortyzacja, wynajem)

 • Koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej

 • Koszty wartości niematerialnych i prawnych

 • Koszty ogólne, inne koszty operacyjne: materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki; sprzęt laboratoryjny, koszty promocji, audytu

 • Koszty pośrednie

Poziom dofinansowania:

Przedsiębiorstwo/Rodzaj działań Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwa 80% 60%
Średnie przedsiębiorstwa 75% 50%
Duże przedsiębiorstwa 65% 40%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wyniesie 5 mln PLN;

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wyniesie 500 tyś PLN.