Szybka ścieżka – duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw

Celem programu jest udzielenie wsparcia na realizację projektów. Dofinansowanie może zostać udzielone projektom, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. 

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie innym niż mazowieckie. 

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 3 września 2018 r.

Zakończenie naboru: 30 listopada 2018 r. (do godziny 16:00)

Konkurs podzielony jest na 3 rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie  prowadzony jest w następujących terminach:

 1. od 3 września do 1 października;
 2. od 2 października do 31 października;
 3. od 1 listopada do 30 listopada (do godziny 16:00).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorców, którzy nie spełniają kryterium MŚP,
 • konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorców). Liderem jest zawsze przedsiębiorca inny niż MŚP.

Kategorie wydatków:

 

 • Koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu objętego wsparciem
 • Koszty odpisów amortyzacyjnych zakupionej aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz WNIP
 • Koszty podwykonawstwa – Wartość prac  nie może przekroczyć:

1)  60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych i eksperymentalnych prac rozwojowych – projekt realizowany samodzielnie przez przedsiębiorcę;

2)  50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych i eksperymentalnych prac rozwojowych – projekt realizowaneny przez konsorcjum przedsiębiorstw;

3)  70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.

 • Dzierżawa gruntów i amortyzacja budynków
 • Inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą
 • Koszty ogólne 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

Przedsiębiorstwo/Rodzaj działań Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwa 80% 60%
Średnie przedsiębiorstwa 75% 50%
Przedsiębiorstwo innego niż MŚP 65% 40%

UWAGA –  ZMIANY!

 1. na realizację prac przedwdrożeniowych: de  minimis –90% kosztów kwalifikowalnych tych prac,
 2. na realizację prac  przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP–50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

 • 5 mln PLN – jeżeli projekt realizowany jest samodzielnie przez przedsiebiorcę
 • 10 mln PLN – jeżeli projekt realizowany jest w konsorcjum. 

Maksymalna wartość dofinansowania  nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
 • całkowita wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 mln euro.
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis(wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych)
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe  w zakresie usług doradczych dla MŚP

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 700 000 000 PLN  dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: