KONKURS 4/1.1.1/2020 – SZYBKA ŚCIEŻKA

OZE W TRANSPORCIE

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie może zostać udzielone projektom, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

W ramach projektu musi zostać opracowane innowacyjne rozwiązane możliwe do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie innym niż mazowieckie.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 30 kwietnia 2020 r.

Zakończenie naboru: 10 lipca 20202 ( do godziny 16:00)

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

O DOFINANSOWANIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  • jednostek naukowych,
  • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji otoczenia biznesu, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Koszty kwalifikowane:

1. Wynagrodzenia

2. Koszty podwykonawstwa

Wartość prac realizowanych przez podwykonawcę nie może przekroczyć:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – projekt realizowany samodzielnie przez przedsiębiorcę,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – projekt realizowany przez konsorcjum
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową,
 • 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

3. OP – pozostałe koszty bezpośrednie:

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, leasing);
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) – maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych całego projektu
 • Inne koszty operacyjne: m.in.koszty materiałów do badań, sprzęt laboratoryjny, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej; wynajem powierzchni laboratoryjnej, promocja projektu (do 1% kosztów kwalifikowalnych całego projektu).

4. Koszty pośrednie – 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa

Poziom dofinansowania:

PRZEDSIĘBIORSTWO/RODZAJ DZIAŁAŃ BADANIA PRZEMYSŁOWE EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE STUDIUM WYKONALNOŚCI
MIKRO-, MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 70 % – 80 % 45% – 60 % 70 %
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 60 % – 75 % 35% – 50 % 60 %
POZOSTALI BENEFICJENCI 50 % – 65 % 25%  – 40 % 50 %

JEDNOSTKA NAUKOWA  100 % KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH (gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Budżet konkursu:

Planowany budżet dla całego konkursu wynosi 200 000 000 PLN!!

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 312 04 91

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: