Szybka ścieżka w 2016 roku, czyli na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa w zakresie realizacji projektów B+R

Celem Poddziałania jest wsparcie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

Terminy:

Konkurs dla MŚP

Rozpoczęcie naboru: 4 kwietnia 2016 r.

Zakończenie naboru: 29 lipca 2016 r.

Konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Rozpoczęcie naboru: 1 czerwca 2016 r.

Zakończenie naboru: 11 lipca 2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP)

 • Duże przedsiębiorstwa

Kategorie wydatków:

 • Koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu objętego wsparciem

 • Koszty odpisów amortyzacyjnych zakupionej aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz WNIP

 • Koszty podwykonawstwa – wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych

 • Dzierżawa gruntów i amortyzacja budynków

 • Inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą

 • Koszty ogólne (rozliczane ryczałtem)

Poziom dofinansowania:

Status przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania
Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwo 80% 60%
Średnie  przedsiębiorstwo 75% 50%
Duże  przedsiębiorstwo 65% 40%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 2 mln PLN – MŚP

 • 12 mln PLN – duże przedsiębiorstwa

Maksymalne dofinansowanie – nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW tj.:

 • równowartości 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe

 • równowartości 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe