Projekty badawczo-rozwojowe w Małopolsce

Ogłoszono konkurs na Prace B+R dla przedsiębiorstw województwa Małopolskiego.

Instytucją Wdrażającą jest: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie

W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent fazy B+R projektu).

W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Koncepcja projektu musi wpisywać się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje Małopolski (więcej na naszej stronie TUTAJ i na stornie RPO TUTAJ)

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj. fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz fazę wdrożeniową.

Więcej o Poziomach Gotowości Technologicznej TUTAJ

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 29 luty 2020 r.

Zakończenie naboru: 14 lipca 20202 ( do godziny 15:00)

Terminy Rund Aplikacyjnych

Nr rundy Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
I 29 lutego 2020r. 14 kwietnia 2020r.
II 15 kwietnia 2020r. 30 maja 2020 r.
III 31 maja 2020r. 14 lipca 2020 r.,

do godziny 15:00

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  • jednostek naukowych,
  • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji otoczenia biznesu, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Koszty kwalifikowane:

 1. Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe:

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie
 • koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres,
  w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu
 • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim
  są one wykorzystywane na potrzeby projektu
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy
  i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji,
 • koszty doradztwa/usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie
  na potrzeby projektu,
 • koszty pośrednie, rozumiane jako koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (ryczałt – max. 25% kosztów bezpośrednich),
 • koszty realizacji studium wykonalności

Poziom dofinansowania:

PRZEDSIĘBIORSTWO/RODZAJ DZIAŁAŃ BADANIA PRZEMYSŁOWE EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE STUDIUM WYKONALNOŚCI
MIKRO-, MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 70 % – 80 % 45% – 60 % 70 %
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 60 % – 75 % 35% – 50 % 60 %
POZOSTALI BENEFICJENCI 50 % – 65 % 25%  – 40 % 50 %

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN.

Budżet konkursu:

Planowany budżet dla całego konkursu wynosi 71 403 905,60 PLN!!

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 312 04 91

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: